Geen overlast

Het on­der­houd aan de ramen, deu­ren en ko­zij­nen plan­nen we al­tijd in op momenten die voor de school praktisch zijn. Zo voor­ko­men we ie­de­re vorm van over­last. Bo­ven­dien heb­ben we de meest voor­ko­men­de on­der­de­len bij ons, zodat we niet nog eens terug hoe­ven komen.

Zware belasting

Ramen en deu­ren wor­den op scho­len in­ten­sief ge­bruikt en extra zwaar be­last. Voor­al het hang- en sluit­werk krijgt het te ver­du­ren. Daar­om heb­ben we ons daar­in ge­spe­ci­a­li­seerd. We dur­ven te stel­len dat we ieder scha­de­pro­bleem op­los­sen.

Spoedreparaties

Toe­gan­ke­lijk­heid en vei­lig­heid vor­men voor scho­len de hoog­ste pri­o­ri­teit. Toch kan er wel eens een de­fect op­tre­den aan een toe­gangs­deur of raam. We heb­ben daar­om al­tijd mon­teurs voor spoed­re­pa­ra­ties klaar­staan. Zij ver­hel­pen ieder de­fect nog de­zelf­de dag.

Jeroen (Facility Coördinator) van British School of Amsterdam:

“De samenwerking is prima. Ze reageren snel op een schademelding en lossen het direct op, nog dezelfde dag. Ik kan SKK met een gerust hart aanbevelen aan andere scholen.”